ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนนเจริญ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเจริญ   อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ราษฎรได้ร่วมกันสร้างเป็นอาคารชั่วคราวมุงหญ้าคา  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  4  เมตร  จำนวน  1  ห้อง   โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ   ได้ทำพิธีเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2502  โดยมี  นายสัญชัย   เธียรวรรณ  ปลัดอำเภอโทเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอบ้านกรวดเป็นประธานพิธี  มีคำสั่งให้  นายประจักษ์  รัตนกาญจน์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2506   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ   จำนวน  1  หลัง   งบประมาณ   80,000   บาท  (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว) สร้างในที่ดินสาธารณะเนื้อที่   48  ไร่   ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน  ต่อมา  นายประจักษ์   รัตนกาญจน์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวถนน  และสั่งให้  นายเอ็ด   ทีบุญมา   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2507   ถึง  พ.ศ. 2509

จากนั้นนายเอ็ด   ทีบุญมา ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา  และมีคำสั่งให้  นายประเสริฐ ทองเต็ม   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ตามคำสั่งอำเภอบ้านกรวดที่ บร.59/1996   ลงวันที่  11  สิงหาคม  2514

พ.ศ. 2515   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ   จำนวน  1  หลัง   4  ห้องเรียนงบประมาณ  150,000  บาท   เมื่อวันที่   6   ตุลาคม   พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2516   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน   3  หลัง งบประมาณหลังละ 25,000  บาท

พ.ศ. 2518   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารงบประมาณ55,000บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน2518

พ.ศ. 2519   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1  จำนวน  5  ห้องเรียน  งบประมาณ  48,000 บาท  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2519   ปัจจุบันได้รับหนังสือสั่งการให้จำหน่ายและรื้อถอนไปแล้วและได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลังงบประมาณ  40,000  บาท   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2520   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ   จำนวน  6  ห้องเรียน  งบประมาณ 250,000  บาท   เมื่อวันที่   1   สิงหาคม  พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2521   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม  1  หลัง   จำนวน  3  ที่  งบประมาณ 10,000  บาท   ปัจจุบันได้จำหน่ายแล้ว   และได้รับงบประมาณก่อสร้างประปาโรงเรียน 1 ถัง  งบประมาณ  40,000  บาท   เมื่อ  6  สิงหาคม  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  50,000  บาท

พ.ศ. 2522   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  งบประมาณ  80,000  บาท  เมื่อ    วันที่ 8  ตุลาคม  2522  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ   จำนวน  5  ห้องเรียน  1  หลัง   งบประมาณ  55,000  บาท

พ.ศ. 2523   ได้รับประมาณก่อสร้างบ้านพักครูคุรุมิตร  1  หลัง    งบประมาณ  130,000  บาท   เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2526   ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 3  คอลัมน์   งบประมาณ35,000 บาท

พ.ศ. 2527   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึมแบบ สปช. 602   จำนวน  10  ที่นั่ง  งบประมาณ 100,000 บาท  และมีคำสั่งย้ายนายประเสริฐ   ทองเต็ม  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหินลาด   สปอ.บ้านกรวด  และให้ นายสมใจ   เขมะปัญญา   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

พ.ศ.  2528   ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท ปัจจุบันได้รับหนังสือสั่งการให้จำหน่ายแล้ว

พ.ศ. 2529   นายสมใจ   เขมะปัญญา  อาจารย์ใหญ่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่   และให้นายวชิระ   หาญประโคน   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ)จำนวน 6 คอลัมน์งบประมาณ 35,000 บาท

พ.ศ. 2532   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205  พร้อมโต๊ะม้านั่ง 6  คน    จำนวน 72 ชุด   งบประมาณ  880,000  บาท

พ.ศ. 2534   ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33  จำนวน  3  คอลัมน์  และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ  ป. 1 ฉ   จำนวน  5  ห้องเรียน

พ.ศ. 2535   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึมแบบ  สปช.  601 / 26  จำนวน 1  หลัง   4   ที่นั่ง  งบประมาณ  80,000  บาท  และได้มีคำสั่งย้ายนายวชิระ หาญประโคน  ให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหลัก  และให้นายสมใจ  เขมะปัญญา   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

พ.ศ. 2537   โรงเรียนได้ทำปริมาณงานขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น  จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามคำสั่ง สปช. ที่ 740/2537   ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2537  และได้สร้างบ้านรับรอง 1 หลัง  โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด

พ.ศ. 2540   ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนจัดทอดผ้าป่าสามัคคี   เพื่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกเป็นจำนวนเงิน 100,000  บาท  และสร้างสนามตะกร้อคอนกรีตโดยคณะครู  นักการภารโรง  งบประมาณ  10,000  บาท

พ.ศ. 2541   ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนมอบพัดลมเพดานและอุปกรณ์การเรียน          การสอนและอื่น ๆ   อีกมากมาย

พ.ศ. 2542   ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน  จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นเงินจำนวน  20,000   บาท

พ.ศ. 2543   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ  จัดสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  งบประมาณ  230,000   บาท

พ.ศ. 2544   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ   500,000   บาท

พ.ศ. 2545   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน งบประมาณ 50,000 บาท  จัดปรับปรุงหอพระ 10,000 บาท ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  100,000  บาท   ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ( ปปส. )  สร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดอเนกประสงค์  85,000  บาท

พ.ศ. 2547   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ จำนวน50,000  บาท  จากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า จำนวน   100,000  บาท   จัดสร้างโรงฝึกวิชาชีพ  จำนวน  1  หลัง    

พ.ศ. 2548   ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องสมุดโรงเรียน  1  หลัง   งบประมาณ   400,000   บาท

           พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณจาก  นางกา  สาระบุตร  จำนวน   40,000 บาท  คณะครูนักเรียนและชุมชนจำนวน  39,500  บาท   จัดสร้างเสาธงโรงเรียน

พ.ศ.  2549   ได้รับงบประมาณ  จังหวัดแบบบูรณาการ  (CEO)   จำนวน  1,0000,000  บาทสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าอาคารเรียน

พ.ศ.  2551  นายสมใจ  เขมะปัญญา  เกษียณอายุราชการ  และนายประมวล แสงแสน ย้ายเข้า    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.  2552  ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงโรงเรียน   ด้านทิศเหนือ 50  ช่อง  งบประมาณ  100,000  บาท

พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงโรงเรียน  ด้านทิศใต้  80  ช่อง  งบประมาณ  150,000  บาท

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคี   เพื่อทาสีอาคารเรียน 4  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม 2  หลัง  ห้องสมุด 1 หลัง งบประมาณ  200,000 บาท

พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องอาบน้ำเด็กปฐมวัย   งบประมาณ   60,000  บาท

พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาคารเรียน 2  ชั้นแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง)  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s